拥有1.7万多个岛屿的印度尼西亚当选为世界上最有吸引力的7个度假所在之一。leyu全站官网-app下载
【读音】: yōng yǒu 1.7wàn duō gè dǎo yǔ de yìn dù ní xī yà dāng xuǎn wéi shì jiè shàng zuì yǒu xī yǐn lì de 7gè dù jiǎ suǒ zài zhī yī 。